Algemene Voorwaarden cursussen, workshops, lezingen en thema-excursies van de groene academie

 

Artikel 1 BEGRIPPEN

1. De groene academie: De groene academie een samenwerking van verschillende instellingen die op het gebied van natuur en landschap cursussen, trainingen en lezingen geven en deze producten via deze website aanbieden.

2. Deelnemer: Ieder(e) natuurlijk(e) persoon respectievelijk werkgever (natuurlijk of rechtspersoon), die deelneemt aan resp. deel laat nemen aan een door aan de groene academie verbonden organisatie gegeven cursus, training of lezing.

3. Organiserende partij: de organisatie of persoon die de activiteit aanbiedt.

 

Artikel 2 GELDIGHEID EN BEKENDMAKING

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van de groene academie in het heden en in de toekomst.

2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3 INSCHRIJVING EN BETALING

1. De inschrijving voor een cursus, training of lezing geschiedt door het aanmelden op de website van de groene academie.

2. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3. Bij sommige activiteiten vindt definitieve inschrijving plaatst nadat de betaling door de organiserende partij is ontvangen.

 

Artikel 4 ANNULERING

1. Annulering van een inschrijving is mogelijk bij de organiserende partij.

2. Restitutie van inschrijfgeld gebeurt op basis van de voorwaarden van de organiserende partij.

 

Artikel 5 UITVOERING

1. De groene academie is een samenwerking tussen verschillende instellingen op het gebied van natuur en landschap. De samenwerkingspartner, de organiserende partij, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de cursus, training of lezing.

2. De plaatsen waar en de tijden waarop de cursus, training of lezing plaatsvindt, zijn vermeld op de website van de groene academie of de organiserende partij. De groene academie behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen.

3. De groene academie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen, trainingen of lezingen.

 

Artikel 6 UITVOERING TECHNISCHE CURSUSSEN

1. Zodra een aanmelding van een deelnemer door de groene academie is geaccepteerd voor een technische cursus, verbindt de deelnemer zich de geldende arbo- en veiligheidsinstructies na te komen.

2. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een juiste verzekering ter dekking van eventuele aansprakelijkheid en van medische kosten, voortvloeiende uit de deelneming aan een technische cursus of training.

 

Artikel 7 KLACHTEN

1. De groene academie streeft, in overleg met haar samenwerkingspartners, naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat de deelnemer niet tevreden is over een cursus, training of lezing, dan kunt u contact opnemen met de organiserende partij. Voor verdere afhandeling van klachten wordt verwezen naar de verantwoordelijke samenwerkingspartner.

 

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOMRECHTEN

1. De samenwerkingspartner heeft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem samengestelde leermiddelen. Deze leermiddelen zijn niet in de handel en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de betreffende cursus, training of lezing. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van de betreffende samenwerkingspartner.

 

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. De groene academie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van de cursus, training of lezing, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

Artikel 10 PRIVACY

1. De groene academie staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen.

 

Artikel 11 GELDEND RECHT

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.