Partners Noord-Brabant

BLWG

De BLWG is de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. De werkgroep organiseert activiteiten voor leden en publiek waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek, geeft adviezen en voert twee meetnetten uit.
www.blwg.nl

 

Brabants Landschap

Brabants Landschap beheert ruim 17.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgt Brabants Landschap ervoor dat onze eigen, prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van biodiversiteit buiten de beschermde gebieden. Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen om weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen te beschermen. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap begeleidt vrijwilligers, die actief zijn bij het landschapsbeheer. Bijvoorbeeld bij het knotten van wilgen en het planten van bomen en struiken.
www.brabantslandschap.nl

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is opgericht in 1972 en overkoepelt ruim 100 lokale vrijwilligersgroepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant. De BMF komt op voor een mooi en duurzaam Brabant. Wij zetten ons, samen met vele vrijwilligers, in voor een schoon milieu, rijke natuur, mooi landschap en gezonde leefomgeving. Wij willen duurzame ontwikkelingen in Brabant stimuleren en ongewenste ontwikkelingen afremmen. Dat doen we door op provinciaal, regionaal en lokaal niveau te adviseren en informeren, door burgers en belangengroepen te ondersteunen en door te werken aan duurzame projecten op het gebied van natuur en landschap, water, landbouw, voedsel, energie en mobiliteit.
www.brabantsemilieufederatie.nl

 

De Vlinderstichting

Een natuur vol vlinders en libellen, dat is wat De Vlinderstichting wil bereiken. Dat kunnen we niet alleen. Daarom stimuleren wij iedereen, van beleidsmakers tot natuurbeheerders en van gemeenten tot tuinliefhebbers, om ons bij de realisatie van ons doel te helpen. De Vlinderstichting wordt gesteund door meer dan 5.000 donateurs. Duizenden mensen geven door welke vlinders en libellen ze zien en helpen ons zo bij het beschermen van deze kwetsbare diergroepen.
www.vlinderstichting.nl

 

Floron

FLORON zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.
www.floron.nl

IVN Brabant

IVN Brabant werkt als beroepsorganisatie en met 5.000 betrokken IVN-vrijwilligers aan een duurzame samenleving. We laten jong en oud de natuur beleven: in de achtertuin en in natuurgebieden zoals nationale parken. Dit doen we in samenwerking met een enorm netwerk van professionals: terreinbeheerders, recreatiesector, onderwijs, kinderopvang, gezondheidsinstellingen, overheden en andere partners.
www.ivn.nl/provincie/noord-brabant

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.
www.natuurmonumenten.nl

Ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)

www.ravon.nl

RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen. Al onze activiteiten staan in dienst van bescherming, waarbij de inzet van onze ruim 2000 vrijwilligers van cruciaal belang is. We beheren de door hen en onze medewerkers verzamelde gegevens. Vervolgens interpreteren we deze en passen ze toe voor beschermingsdoeleinden en onderzoek. 
RAVON heeft diverse projecten waaraan je als vrijwilliger mee kunt doen. De benodigde kennis wisselt per project. Via persoonlijk contact, handleidingen, cursussen, lezingendagen en excursies helpen wij je graag bij het opdoen van kennis en veldervaring!

Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen waarmee we alle in het wild levende vogels in kaart brengen. Dit doen we voor natuurbeheer, beleid en wetenschappelijk onderzoek. Aan deze gestandaardiseerde tellingen doen jaarlijks duizenden vrijwilligers mee, individueel of via regionale werkgroepen: een mooie combinatie van het nuttige met het aangename (van vogelen)!
www.sovon.nl

Staatsbosbeheer

Natuur waar je je mee verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.
www.staatsbosbeheer.nl

 

Stichting EIS

Stichting EIS is hét kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelde dieren. Met ruim 20.000 soorten vormen ze een belangrijk deel van de Nederlandse biodiversiteit. Het zijn fascinerende dieren, die onmisbaar zijn in de natuur en voor de mens. Denk aan bestuiving of het afbreken van dode bladeren. De kennis van het bureau en 60 werkgroepen van EIS wordt voor vrijwilligers beschikbaar gemaakt via lezingen, cursussen, zoekkaarten, determinatiegidsen en andere publicaties.
www.eis-nederland.nl

Provincie Noord-Brabant

De Groene Academie Brabant is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.
www.brabant.nl